Connect with us

All posts tagged "ሱዳንና ግብፅ"

 • ነፃ ሃሳብ

  ትክክለኛየፕሬዝዳንቱንግግር፣የአማርኛትርጉምናአንድምታው (ከሱሌማንአብደላ)

  By July 16, 2021

  ትክክለኛየፕሬዝዳንቱንግግር፣የአማርኛትርጉምናአንድምታው  (ከሱሌማንአብደላ) በመጀመሪያደረጃሲሲበምስራቅአፍሪካአሉከሚባሉየፖለቲካቃልመርጦተናጋሪመሪዎችውስጥቀዳሚውንቦታይይዛል! ሰውየውትናንትከ700ሺሰውበላይበታደሙበትያደረገውንግግርየሰላምቃልያላቸውነገርግንንግግሮቹእርስበርስየሚጣረስሱየፖለቲካማሰሪያቋንቋንመሰረትያደረጉናቸው . 1)(የሰላምቃልመሳይ ለኢትዮጵያናሱዳንወንድሞቻችን«ኑ» ህጋዊአስገዳጅስምምነትእንፈራረምናበሰላምአብረንተከባብረንእንበልፅግአለ።እዚህላይሰውየውመናገርየፈለገውአስገዳጅየሆነህጋዊስምምነትእናድርግየምትለዋግብፆችኢትዮጵያከአባይግድብውጭሌላግድብልማትእንዳታለማትፈርምልንየሚሉትአሁንከኢትዮጵያጋርየሚጨቃጨቁበትሰነዳቸውነው።ስለዚህየሰውየውንግግርአሁንምበቅኝግዛትሰነድላሉየተመረኮዘኢትዮጵያወደፊትየአባይንወንዝለፈገለችውአላማእንዳትጠቀምየሚያስርስምምነትከመፈለግየመነጨነውማለትነው። 2) ለማስፈራራት የግብፅንብሔራዊደህንነትጥሸእንደፈለኩእጋልባለሁማለት« ቀይመስመርመሻገርነው.! ምንማለቱነው ህጋዊአስገዳጅስምምነትላይካልደረስን የግብፅንብሔራዊደህንነትመጣስስለሆነእርምጃእንወስዳለንአለ! 3...

 • እንኳን ዛሬ ጥንትም “ግብፅን ውሃ እናስጠማ “ ያለች ኢትዮጵያ አልነበረችም !! እንኳን ዛሬ ጥንትም “ግብፅን ውሃ እናስጠማ “ ያለች ኢትዮጵያ አልነበረችም !!

  ነፃ ሃሳብ

  እንኳን ዛሬ ጥንትም “ግብፅን ውሃ እናስጠማ “ ያለች ኢትዮጵያ አልነበረችም !!

  By June 17, 2021

     እንኳን ዛሬ ጥንትም “ግብፅን ውሃ እናስጠማ “ ያለች ኢትዮጵያ አልነበረችም !! (ንጉሥ ወዳጅነው~ ድሬቲዩብ)   ኢትዮጵያ በጥንታዊው...

 • አምባሳደር ይበልጣል አዕምሮ በኢትዮ ሱዳን ድንበር የተከሰተውን ችግር ለዲኘሎማቶች አስረዱ አምባሳደር ይበልጣል አዕምሮ በኢትዮ ሱዳን ድንበር የተከሰተውን ችግር ለዲኘሎማቶች አስረዱ

  ዜና

  አምባሳደር ይበልጣል አዕምሮ በኢትዮ ሱዳን ድንበር የተከሰተውን ችግር ለዲኘሎማቶች አስረዱ

  By January 14, 2021

  አምባሳደር ይበልጣል አዕምሮ በኢትዮ ሱዳን ድንበር የተከሰተውን ችግር ለዲኘሎማቶች አስረዱ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና የብሔራዊ...

 • የድርድሩ መሰረዝና የግብፁ ፕሬዝደንት አስተያየት የድርድሩ መሰረዝና የግብፁ ፕሬዝደንት አስተያየት

  ዜና

  የድርድሩ መሰረዝና የግብፁ ፕሬዝደንት አስተያየት

  By July 29, 2020

  ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ በምታስገነባዉ ግድብ ሰበብ የሚወዛገቡት የኢትዮጵያ፣የሱዳንና የግብፅ የዉኃ ባለስልጣናት ትናንት የጀመሩትን ድርድር ወዲያዉ...

More Posts
To Top