Connect with us

Ethiopia

በድሬዳዋ ተከስቶ በነበረው ተቃውሞ በቁጥጥር ስር የነበሩ የተወሰኑ ተጠርጣሪዎች ምርመራቸው ተቋርጦ ከዕስር ተለቀዋል።

Asfaw Juliana

Published

on

በድሬዳዋ ተፈጥሮ በነበረው የነዋሪዎች ተቃውሞ ጋር ተያይዞ በጉዳዩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተሳትፋችዋል ተብለው የተጠረጠሩ 54 ግለሰቦች ዛሬ ተለቀዋል። ግለሰቦቹ የተለቀቁት የምርመራ ሂደታቸው ተቋርጦ በተካሄደ የጋራ ውይይት መሆኑን ከድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል።

እንደሚታወቀው በድሬዳዋ ተክስቶ በነበረው ተቃውሞ እስካሁን በከተማዋ ታይቶ የማይታወቅ ቅሬታ በነዋሪዎች በአደባባይ የተሰማ ሲሆን ሁኔታውንም ለማስከን የቀናት ያህል ጊዜ ውስዶ ነበር። በተከሰተው የከተማዋ ነዋሪዎች ተቃውሞ በተነሳ የታሰሩ ግለሰቦች ጋር በተያያዘ ከፍተኛ መከራከሪያ ርዕስ ተፈጥሮ የነበረ ሲሆን የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሁሉ ተፈጻሚ መሆን እንዳልቻለ ብዙዎች አምርረው ሲሞገቱ ነበር።

አሁን የተለቀቁት ታሳሪ የነበሩ የድሬዳዋ ነዋሪዎች ከቤተሰቦቻቸውና ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር ሲገናኙ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ቀሪ ታሳሪ የድሬ ነዋሪዎችም አካሄድ በተከተለና በጋራ መግባባት እንዲሁም መረዳዳት በከተማዋ ብሂል በመንተራስ ይፈቱ ዘንዳ ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ሃሳባቸውን አካፍለውናል።

Trending

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close